Laarin Sukuseura ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Laarin Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Savitaipale.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.

3. Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

- järjestämällä kokouksia, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa;

- kokoamalla, luetteloimalla ja tarpeen mukaan yhtenä kokonaisuutena säilyttämällä suvun vaiheita koskevia

asiakirjoja, kirjeitä,kirjoituksia, kuvia, valokuvia, leikekokoelmia ja muita painotuotteita;

- kokoamalla, luetteloimalla ja omissa tai julkisissa kokoelmissa säilyttämällä sukuun kuuluvia muistoesineitä;

- selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon;

- jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet, nekin, jotka eivät ole liittyneet yhdistykseen ja

- avustamalla käytettävissä olevin rahavaroin tai toisin tavoin yhdistyksen jäseniä, jolloin poikkeustapauksissa avustus

voidaan antaa myös yhdistykseen kuulumattomalle suvun jäsenelle.

Yhdistys voi opintojen ja tutkimustyön tukemiseksi tai muuta avustustoimintaa varten samoin kuin sukumuistomerkkien ja

kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia.

4. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka polveutuu Savitaipaleen kunnan LAARI -suvusta, jonka kantaisä on Erkki Matinpoika alkuaan Inkinen.

5. Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Sukuneuvostolla on valta erottaa yhdistyksestä jäsen, joka on osoittautunut arvottomaksi siihen kuulumaan ja jäsen, joka ei huomautuksen saatuaan ole maksanut jäsenmaksuaan, ellei sukuneuvoston mielestä ole ollut hyväksyttävää syytä tähän laiminlyöntiin.

6. Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa ne liittymis- ja vuosimaksut, joiden vähimmäismäärät varsinainen sukukokous vahvistaa.

Sukuneuvosto voi vapauttaa asianomaisen maksun suorittamisesta sairauden, työkyvyttömyyden, asevelvollisuuden, opiskelun tai muun vastaavan erityisen syyn tähden.

Yhdistyksen jäsenistä on sukuneuvoston pidettävä erityistä luetteloa.

7. Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Sukuneuvosto johtaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti yhdistyksen toimintaa, käyttää puhevaltaa yhdistyksen puolesta, hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat sekä valvoo yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa.

Yhdistyksen toimintakautena on kahden toistaan seuraavan varsinaisen sukukokouksen välinen aika. Sukuneuvoston jäsenten toimikausi kestää yhden (1) toimintakauden. Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu yhdistyksen jäsen.

Sukuneuvostoon kuuluu viisi (5) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta, mikäli mahdollista suvun jäsenistä, sukuluettelon pitäjän ja arkistonhoitajan tai muun tarpeellisen toimihenkilön. Samalle henkilölle voidaan antaa useita toimia.

Sukuneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaiselle äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Sukuneuvoston kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

8. Yhdistyksen nimen taloudellisissa sitoumuksissa kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka toinen yhdessä sukuneuvoston sihteerin kanssa. Muuten kirjoittaa yhdistyksen nimen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka sihteeri, kukin erikseen.

9. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa sukuneuvostolle.

10. Yhdistyksen vuosikokous eli varsinainen sukukokous pidetään sukuneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa huhti-syyskuun kuluessa joka kolmas vuosi ja siitä on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kahta (2) viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai saatettu tiedoksi kirjeellä.

Muihin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet sukuneuvoston toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

11. Varsinaisen sukukokouksen avaa sukuneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen on tällöin todettava, onko yhdistys sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsuttu sekä huolehdittava siitä, että kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä sekä, ellei kokous halua itse toimittaa pöytäkirjan tarkistusta, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.

Kokouksessa on käsiteltävä seuraavat viralliset asiat:

1. Sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta

2. Yhdistyksen tilit kuluneelta toimintakaudelta ja tilintarkastajien lausunnot.

3. Kuluneen toimintakauden tilinpäätösten vahvistaminen ja

päätöksenteko tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille.

4. Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen alkavaa toimintakautta varten.

5. Valitaan sukuneuvoston jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi.

6. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

12. Sukukokouksessa on jokaisella yhdistyksen läsnäolevalla täysi-ikäisellä jäsenellä, joka on maksanut liittymis- ja jäsenmaksunsa taikka niistä vapautettu, yhtäläinen äänioikeus.

Äänestys on avoin, ellei avoimessa äänestyksessä, joka toimitetaan seisomaan nousemalla, käden nostolla taikka muulla kokouksen puheenjohtajan määräämällä tavalla, ole päätetty käyttää suljettua lippuäänestystä, jota on vain pyydettäessä käytettävä sukuneuvoston jäseniä, tilintarkastajia ja varatilintarkastajia valittaessa. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä. Jos äänet menevät tasan, se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla.

13. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa yksinkertaisin äänten enemmistöin, mutta muussa sukukokouksessa vaaditaan, jotta tällainen päätös tulisi voimaan, että sitä on kannattanut kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olleista.

14. Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla.

Ellei tästä ole nimenomaista päätöstä tehty, siirtyvät yhdistyksen varat, arkisto ja muu omaisuus Suomen Sukututkimusseuralle taikka sitä vastaavalle järjestölle. Omaisuuden saaja voi harkintansa mukaan sopia tieteellisen laitoksen tai muunlaisten sivistyksellisten elinten kanssa saadun omaisuuden täydellisestä tai osittaisesta edelleen luovuttamisesta näille.